Muğla Aydın Karayolu 13. Km Bayır / MUĞLA info@sunmermarble.com +90 (252) 225 3342

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

SUNMER MERMER İTHALAT İHRACAT SAN VE TİC LTD. ŞTİ

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

SUNMER MERMER İTHALAT İHRACAT SAN VE TİC LTD. ŞTİ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Sunmer tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir şirket olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir. Bunlar;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halleridir.

 

Bu doğrultuda Şirket tarafından, Şirket çalışan ve stajyer adayları açısından insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi ve Şirket binasına giriş çıkışların kontrol edilebilmesi ve bina güvenliğinin sağlanabilmesi adına Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu ve sair mevzuattan kaynaklanan edimlerin yerine getirilmesi amacıyla kişisel veriler işlenmektedir.

 

Bu kapsamda işlenen veriler ad ve Soyad bilgisi, TC kimlik no,, telefon numarası, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, bakmakla yükümlü olunan kişilerin ad ve soyad bilgisi, imza, e-posta adresi, ikamet adresi, meslek, fotoğraf, kamera kayıtları, SGK sicil no ve iş tecrübesidir.

Şirket tarafından; sadece işe giriş aşamasında, kanunlarda açıkça öngörülmesi nedeniyle, çalışanlarına ve çalışan adaylarına ait sağlık verileri ve adli sicil kayıtları temin edilmekte olup bunun dışında özel nitelikli kişisel veri işlenmemektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Şirket’in kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde adli merciler ve kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilmektedir.

 1. Nasıl Koruyoruz?

Şirket tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Bilgi Güvenliği Yönetim sistemimiz ile Koruma altına alınmıştır.

 1. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerle ilgili olarak, KVKK Madde 11 kapsamında açıklanan haklardan herhangi birinin kullanılmak istenilmesi hâlinde, Şirket‘e başvurulabilecektir. Bu başvuru, Şirket’e yazılı olarak veya Kurul’u tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır. Aşağıda başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu hazırlamış bulunmaktayız.

 

Lütfen doldurduğunuz başvuru formunu;

 • Şirket’in yukarıda belirtilen adresine şahsen (başvuru yapanın bizzat gelerek kimliği ile birlikte başvuru formunu doldurması) gelerek,
 • Şirket adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek,
 • Sunmer Mermer için sunmermermer@hs01.kep.tr elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak veya
 • Web sitemizin aracılığıyla, elektronik olarak doldurarak gönderebilirsiniz.

 

KVKK Madde 13/2 uyarınca, başvuruların Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. Cevabımız, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Belirtmek isteriz ki; KVKK gereğince verilecek cevabın on sayfayı geçmesi halinde, on sayfayı geçen her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.

 

2020 © Tüm Hakkı Saklıdır.